Algemene Voorwaarden
Mazel Legal

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Mazel Legal verstrekte opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Mazel Legal en andere personen die betrokken zijn bij de met haar gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. Alle opdrachten worden met volledige uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 BW door Mazel Legal aanvaard en uitgevoerd.
 5. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De opdracht wordt in principe door mr. J.E. Mazel uitgevoerd. Zij is vrij om te bepalen wie de opdracht namens haar uitvoert, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk zijn voorkeur uitspreekt voor mr. J.E. Mazel.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Opdrachtgever is voor de door Mazel Legal uitgevoerde opdracht de overeengekomen vergoeding en eventuele voorschotten verschuldigd. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 9. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn maakt Mazel Legal aanspraak op de voor handelstransacties geldende wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 10. Mazel Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Mazel Legal in te schakelen derde, die niet verbonden is met Mazel Legal door een dienstverband of anderszins, zal - waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen -geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mazel Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.
 11. Mazel Legal is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van verwijtbaar onzorgvuldig handelen en nalatigheid, die opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht niet behoeft te verwachten.
 12. De aansprakelijkheid van Mazel Legal en van andere personen die betrokken zijn bij de met haar gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Mazel Legal wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Mazel Legal komt.
 13. Mazel Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 14. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000.
 15. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mazel Legal voor die schade.
 16. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met door Mazel Legal gesloten overeenkomsten.

 

Versie 1 maart 2023