Privacyverklaring

Mazel Legal, gevestigd aan Laan van Niftarlake 54 te 3612 BT Tienhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Mazel Legal
mr. J.E. (Janine) Mazel
Laan van Niftarlake 54
3612 BT Tienhoven
janine@mazellegal.nl

 

Welke persoonsgegevens gebruikt Mazel Legal

Mazel Legal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor een opdracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mazel Legal verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website van Mazel Legal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mazel Legal kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via janine@mazellegal.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Mazel Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mazel Legal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mazel Legal) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Mazel Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in haar boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Mazel Legal verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mazel Legal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Mazel Legal een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mazel Legal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mazel Legal gebruikt

Mazel Legal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Mazel Legal hiermee haar website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mazel Legal en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mazel Legal een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janine@mazellegal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mazel Legal u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mazel Legal  reagereert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw  verzoek.

Mazel Legal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het beveiligen van persoonsgegevens

Mazel Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mazel Legal maakt daarom gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janine@mazellegal.nl.

 

Versie 1 maart 2023